Grafomotoryka – wesołe szlaczki

     

Kuba 2

 

Już od najwcześniejszych lat życia, warto dbać o rozwój motoryki małej, czyli sprawności ruchowej dłoni waszego dziecka. Przygotowuje to przede wszystkim rękę do nauki pisania. Niestety okres przygotowania do pisania jest bardzo krótki, formalnie nauka pisania rozpoczyna się w pierwszej klasie.

Zanim Wasze dziecko nauczy się pisać, konieczne jest usprawnienie motoryczne w zakresie szybkości, precyzji, melodii kinetycznej ruchów, koordynacji ruchowej całego ciała i rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego tak bardzo ważne w procesie kształcenia umiejętności pisania jest podniesienie poziomu czynności rysowania. Można tego dokonać między innymi poprzez stosowanie różnych ćwiczeń grafomotorycznych. To właśnie ich zadaniem jest pomoc dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania. Jednak służą one również do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania.

Jaś 2

Ważną funkcję w tym zakresie ma do spełnienia nie tylko nauczyciel, lecz przede wszystkim Wy drodzy rodzice . To Wy, jako pierwszy autorytet dziecka, powinniście zachęcać je do wykonywania różnorodnych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie sprawności grafomotorycznej, poprzez stymulowanie wielozmysłowe. Odgrywa to istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu Waszego dziecka. Jednocześnie wpływa to na wzmacnianiu więzi między Wami a dzieckiem.

 

Celem ćwiczeń grafomotorycznych jest: 

 • rozwijanie umiejętności rozumienia treści czytanego przez nauczyciela wierszyka;
 • rozwijanie umiejętności pracy z rysunkiem zgodnie z instrukcją nauczyciela; 
 • usprawnianie techniki rysowania i pisania; 
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania; 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki rąk; 
 • usprawnianie poziomu graficznego rysunku i pisma; 
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z poleceniem; 
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego nazywania przedmiotów przedstawionych na rysunkach; 
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przedstawionych rysunków; 
 • doskonalenie opisywania przedstawionych na rysunkach sytuacji;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała; 
 • rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielem i rodzicem.

 

Jaś

Kuba