Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW  Punktu Przedszkolnego „Wiatr w Żagle”

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Punkt Przedszkolny „Wiatr w Żagle”. Przedszkole w swej działalności jest jednostka inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

wycieczki przedmiotowe
wycieczki krajoznawczo-turystyczne
imprezy krajoznawczo-turystyczne

2.W zorganizowaniu wycieczki Punkt Przedszkolny „Wiatr w Żagle” może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

wiek uczestników
zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
sprawność fizyczna ,stan zdrowia
stopień przygotowania do pokonywania trudności
ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne

4.Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

spacery
krótkie wycieczki
wycieczki krajoznawczo-turystyczne

5.Uczestnicy wycieczek to:

dzieci wszystkich grup wiekowych w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru
opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

6.Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
-pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
-ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.

7. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

8. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko    kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka ,podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.

9. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

10. Organizując spacery i wycieczki:

zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadomenie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego

1.przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki

2.przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój

3.dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych

4.zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody

5. zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjneDokumentacja wycieczki zawiera:
kartę wycieczki
listę uczestników
pisemne zgody rodziców
harmonogram wycieczki

6. Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) dyrektor .

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1.Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola ,posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki ,lista uczestników ,oświadczenia opiekunów wycieczki ).

4. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.
2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce.

8. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników

Zostawia w  przedszkolu:

kserokopię regulaminu wycieczki,
pisemne zgody rodziców,
listę uczestników wycieczki
kserokopię karty wycieczki

Zabiera ze sobą:

kartę wycieczki,
regulamin wycieczki,
umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika
listę uczestników wycieczki

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1.Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

2.Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3.Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5.Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

◊Dzieci biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

◊Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

◊Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

◊Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

◊Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.

◊Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

◊Dzieci pomagają młodszym i słabszym.

◊Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

◊Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

◊Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

2.Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola.

3.W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

4.Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.

5.Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

6.W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.1.09.2015r.