LOGORYTMIKA

Logorytmika jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych. Oddziałowuje na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia muzyczno – ruchowe mają za zadanie przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku.